Návrh Školení

Co je SOA Governance?

  Dodržování standardů nebo zákonů Řízení změn Zajištění kvality služeb Správa portfolia služeb Řízení životního cyklu služby Používání zásad k omezení chování Sledování výkonu služeb

Problém SOA Governance

  Governance objevující se jako iniciativy SOA Dynamické prostředí pro interakci služeb Podpora opětovného použití služeb Kontrola vzájemné interakce služeb Dlouhodobá návratnost investic a možnost správy

Governance otázky

  Kde začínají na žebříčku vládnutí? Governance jako hlavní rys jakékoli iniciativy SOA Stanovení časové osy Školení personálu a provozní postupy Zavádění dovedností a postupů s dostatečným předstihem

SOA Governance Fáze

  Za prvé: uvědomění si, že je zapotřebí správa věcí veřejných, Za druhé: správa a řízení zlepšující provádění podnikání Za třetí: míchání technologií a změny v chování Za čtvrté: výběr a implementace technologií

servis Management

  Perspektiva návrhu Perspektiva běhu Úložiště služby pro opětovné použití Služby obsažené v heterogenních platformách Virtualizace služeb pro správu služeb za běhu

Kritické komponenty řízení

  Služba registru služeb a úložiště aktiv Vytvoření „SOA Center of Excellence“ Zaměření na vytvoření organizačních směrnic SOA Zralost organizace Dohodnuté zásady řízení

SOA Governance nástroje

  Monitorování událostí v reálném čase Selhání v rámci BSM Instrumentace na úrovni služeb Zapojení do systémů provozního řízení Virtualizace jako prostředek k oddělení logiky řízení a služeb Virtualizace služeb řízená provozním personálem

Dosažení vládnutí

  Měření cílů pro správu a řízení Interní audit Automatizace auditu

Vývoj základní SOA governance

  Proč se balík technologií SOA stal složitým Mixování mezi COTS a interními konzultanty Zdůvodnění externích konzultantů, kteří vám pomohou zjistit, v jakém podnikání skutečně působíme

Role a odpovědnosti zahrnuté v SOA Governance

  Vytvoření centra SOA Excellence Plánování a pomoc při realizaci v rámci celého podniku Role architekta SOA/architekta řízení Řešení potenciálních konfliktních zájmů Zajistěte, aby byly dodržovány pokyny pro řízení

Bariéry SOA governance

  Neuvědomování si potřeby správy Nedostatek Gotechnologií správy Nedostatek virtualizací služeb

Stav řádné správy věcí veřejných

  Interakce s externími stranami Správa obchodních pravidel a BRE mgmt Předpisy pro řádnou správu věcí veřejných Úložiště smluv Proaktivní začleňování správy věcí veřejných do obchodní Governance spíše akcí než prohlášením Monitorování SLA za účelem stanovení prémiových cen

Kritické faktory úspěchu

  Začněte uvažovat o správě co nejdříve Zobrazení správy jako pohyblivého cíle Spravujte zásady jako entity s vlastními životními cykly Vyberte si technologickou platformu Platforma by měla řešit okamžité potřeby správy Budoucí podpora při škálování infrastruktury SOA Prosazování dohod o úrovni služeb

Virtualizace služeb

  Externí konfigurace šifrování a směrování Ověřování a ověřování schémat Přenesení kontroly z programátorů na provozní personál Zmírnění mnoha problémů jádra SOA Vyhýbání se službám pomocí interních zásad Technologie a služby neutrální k nasazení

„Temná cesta“ v SOA

  Co když služba produkuje data, která nejsou v souladu, Protokolování, sledování a audit Zastavení chybných operací, když se vyskytnou Zapojení opravných obchodních procesů

Závěrečné myšlenky a závěry

  Největší výzvy SOA Kritické aspekty SOA governance Opakované použití služeb jako klíčový přínos SOA Řízení opětovného použití Viditelnost, rizika a kontrola

Požadavky

SOA povědomí

 14 hodiny

Počet účastníkůPrice per participant

Reference (5)

Související kategorie